Bút lông tiếng Anh là gì

812

Bút lông tiếng Anh là gì,bạn đang kinh doanh online cái bạn cần trong lúc này là cây bút lông do mấy ngày nay bạn quên mua chúng vì ỷ y là không có gì xảy ra và cho là cây bút lông không hề quan trọng nhưng đúng lúc hôm nay cần dùng đến để ghi chép và giao cho khách thì tìm mãi không thấy đâu giờ mới hiểu được giá trị nhất khi cần.

Bút lông tiếng Anh là gì

Bút lông tiếng Anh là marker, phiên âm là ˈmɑː.kər.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp

Một số từ vựng tiếng Anh về các loại bút.

Ball point /ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/: Bút bi.

Pen /ˈpen/: Bút mực.

Pencil /ˈpen.səl/: Bút chì.

Quill /kwɪl/: Bút lông ngỗng.

Brush /brʌʃ/: Bút lông, cọ vẽ.

Crayon /ˈkreɪ.ɑːn/: Bút sáp màu, chì màu.

Correction pen /kəˈrek.ʃən.ˈpen/: Bút xóa.

Colored pen /ˈkʌl.ɚdˈpen/: Bút dạ màu.

Marker pen /ˈmɑːr.kɚ ‘pen/: Bút đánh dấu.

Propelling pencil /prəˌpel.ɪŋ ˈpen.səl/: Bút chì kim.

Một số mẫu câu tiếng Anh về bút lông.

The boy ate a beautiful blue marker.

Cậu bé có cây bút lông màu xanh thật đẹp.

Gericault painted with small marker and viscous oils.

Gericault đã sử dụng những bút lông nhỏ và dầu nhớt.

She used a yellow, felt-tip marker to highlight certain words.

Cô sử dụng bút lông màu vàng để đánh dấu các từ nhất định.

She began to learn how to draw Japanese calligraphy with inkstick and ink marker.

Cô ấy bắt đầu học cách viết thư pháp Nhật Bản với mực thỏi và bút lông.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail