Đại tây dương tiếng anh là gì?

839

Đại tây dương tiếng anh là gì?, chắc hẳn bạn cũng chưa hình dung ra câu hỏi mà chúng tôi sắp đưa ra để bạn trả lời, bạn có biết đại tây dương là ở đâu không, bạn có lần nào muốn đến nơi đó khám phá xem có ai sinh sống tại khu vực trên không, cuộc sống thành thị quá hối hả nhiều lúc bạn muốn đi đâu đó thật xa, hít 1 hơi thở gió biển để tận hưởng vài ngày bình yên.

Đại tây dương tiếng anh là gì?

Đại tây dương tiếng anh là Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/

Có thể bạn chưa xem:

  1. cởi mở tiếng anh
  2. fighting tiếng hàn
  3. nước xả vải tiếng anh
  4. khó tính tiếng anh là gì
  5. trưởng phòng kỹ thuật tiếng anh

Tên gọi của 7 châu lục bằng tiếng Anh:

Asia /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á

Africa /æf.rɪ.kə/: Châu Phi

Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪk/: Châu Nam Cực

Australia /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương

Europe /ˈjʊr.əp/: Châu Âu

North America /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Châu Bắc Mỹ

South America /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Châu Nam Mỹ

2. Tên gọi 5 đại đương bằng tiếng Anh

Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương

Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương

Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương

Southern Ocean /ˈsʌð.ənˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

Ex: Arctic is the coldest place in the world.

(Bắc Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới.)

nguồn:https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail