Đặt mục tiêu tiếng Anh là gì

722

Đặt mục tiêu tiếng Anh là gì,đó giờ bạn làm việc không có 1 chút định hướng nào vì sao vậy vì bạn thích công việc nào dễ bạn làm trước công việc khó bạn làm sau sau đó bạn làm nửa chừng cái bạn chán bạn không làm nữa và thế là công việc bị kéo giãn ra và khó hoàn thành trong thời gian cố định vì thế nên có đặt mục tiêu riêng cho bản thân làm tốt công việc thì sẽ mau lên chức

Đặt mục tiêu tiếng Anh là gì

Đặt mục tiêu tiếng Anh là set goals, phiên âm set ɡəʊls

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số cách để đặt đúng mục tiêu bằng tiếng Anh.

Goals must be specific and clear because an ambiguous goal will only lead to inaccurate directions.

Mục tiêu phải cụ thể và rõ ràng vì một mục tiêu không rõ ràng sẽ chỉ mang lại những hướng đi không chính xác.

The goals must be within your control.

Mục tiêu phải nằm trong tầm điều khiển của bạn.

Your goal should be what you want it to be.

Mục tiêu phải là điều chính bạn mong muốn.

Understanding the time limits of your goals will help you prioritize them in your efforts to achieve your goals.

Hiểu về giới hạn thời gian của các mục tiêu sẽ giúp bạn sắp xếp các  mức độ ưu tiên cho chúng trong nỗ lực đạt được mục tiêu của bản thân.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail