Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì

1057

Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì,tình hình công ty đang ngày càng khó khăn muốn vượt qua và phát triển nhanh thì sếp đang xem lại xem tại sao công ty khó khăn và sẽ kiểm tra năng lực toàn nhân viên xem ai đã làm được việc thì giữ lại ai không được việc thì cho out, và sếp thấy được hướng đi là do người cũ đối tượng khách hàng chọn sai hướng nên không đem lại doanh thu

Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì

Đối tượng khách hàng tiếng Anh là customers

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến đối tượng khách hàng.

Income/ˈɪn.ˌkəm/: Thu nhập.

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: Trao đổi.

Transaction /trænˈzæk.ʃən/: Giao dịch.

Consumer /kənˈsjuː.mər/: Người tiêu thụ.

Fee income /fiː ˈɪnkʌm/: Thu nhập từ chi phí.

Interest income /ˈɪntrest ˈɪnkʌm/: Thu nhập từ lãi.

Personal customer /ˈpɜːrsənl ˈkʌstəmər/: Khách hàng cá nhân.

Company customer /ˈkʌmpəni ˈkʌstəmər/: Khách hàng doanh nghiệp.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với khách hàng.

Please fill in this slip.

Vui lòng điền vào phiếu này nhé.

Have you got any identification?

Bạn có giấy tờ tùy thân không?

The interest rate changes from time to time.

Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ.

Please tell me how you would like to deposit your money?

Vui lòng cho tôi biết bạn muốn gửi tiền theo phương thức nào?

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail