Tập thể tiếng Anh là gì

655

Tập thể tiếng Anh là gì,dù bạn có giỏi hơn người khác nhưng đến 1 công ty bất kỳ làm bạn vẫn nên nhìn nhận lại vấn đề sức 1 người làm chắc chắn sẽ không bằng công sức của 1 tập thể cùng nhau chiến đấu được, câu nói đó khá đúng nếu người giỏi biết cầu thị còn không nghe thì sẽ lạc nhịp và không làm lâu dài tại 1 công ty bất kỳ được vì sếp không muốn làm chung với những người như vậy

Tập thể tiếng Anh là gì

Tập thể tiếng Anh là collective, phiên âm kəˈlektɪv.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tập thể.

Collective /kəˈlektɪv/: Tập thể.

Prepare /prɪˈper/: Chuẩn bị.

Listen /ˈlɪsən/: Lắng nghe.

Respect /rɪˈspekt/: Tôn trọng.

Don’t dominate /dəʊnt ˈdɒmɪneɪt/: Đừng tỏ ra mình vượt trội.

Be polite /biː pəˈlaɪt/: Hãy lịch sự.

Note /nəʊt/: Ghi chú.

Speak clearly /spiːk ˈklɪəli/: Nói thật rõ ràng.

Relax /rɪˈlæks/: Hãy thư giãn.

Back up your points /bæk ʌp jʊr pɔɪnt/: Dự phòng những ý tưởng.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tập thể.

We’ve been working together for a month and the team is starting to gel.

Chúng tôi đã làm việc chung được một tháng và cả nhóm bắt đầu gắn kết với nhau.

I love working with Dan. He’s a real team player.

Tôi rất thích làm việc với Dan. Anh ấy thực sự giỏi làm việc nhóm.

Team spirit is the most important factor to win victory.

Tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng.

The team helps individuals develop within the team.

Cả đội sẽ giúp cho mọi cá nhân cùng phát triển.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail