Tôi không biết tiếng hàn là gì?

1592

Tôi không biết tiếng hàn là gì?,có những sự việc trong đời bạn không bao giờ hình dung ra được ví dụ có người hỏi bạn là con đường ấy dẫn đến đâu trong khi bạn không rành thì tất nhiên bạn sẽ nói tôi không biết, 1 câu nói ngắn gọn nhưng phải thể hiện sự kiên định và khiến đối phương không còn gì để nói tiếp.Chúng ta cùng dịch tôi không biết sang tiếng Hàn xem nghĩa gì nhé.

Tôi không biết tiếng hàn là gì?

Tôi không biết tiếng hàn là 모르겠어요 [Mồ-rư-kết-sò-yồ]

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang
  2. cho thuê cổ trang
  3. cần thuê sườn xám
  4. cần thuê cổ trang
  5. cho thuê cổ trang

Những mẫu câu phổ biến trong tiếng hàn

Cấu trúc : Động từ + -겠- từ chỉ ý chí của người nói, ở thì tương lai và Động từ + -아요/-어요 đuôi câu thân mật kính trọng

Chúng ta có câu : 모르겠어요 [Mồ-rư-kết-sò-yồ] : Tôi không biết .

Trung tâm tiếng Hàn SOFL hướng dẫn cách diễn đạt “Tôi không biết” với các mức độ kính ngữ lần lượt :

1.Thân mật                                  모르겠어 [Mồ-rư-kết-sò]  hoặc                                     몰라.[Mồ-la]

2.Kính trọng thân mật                  모르겠어요. [Mồ-rư-kết-sò-yồ] hoặc            몰라요. [Mồ-la-yồ]

3. Kính trọng                             모르겠습니다. [Mồ-rư-kết-sưm-nì-tà] hoặc    모릅니다.[Mồ-rưm-nì-tà]

Mẫu câu tương tự như sau :

1. 잘 모르겠어.    hoặc 잘 몰라.

2. 잘 모르겠어요.    hoặc 잘 몰라요.

3. 잘 모르겠습니다.    hoặc 잘 모릅니다.

nguồn: https://trekhoedep.net/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail