Xin lỗi tiếng Hàn là gì?

82

Xin lỗi tiếng Hàn là gì?, trong cuộc sống có khi nào bạn làm sai 1 cái đó bao giờ chưa hay luôn cho là mình luôn luôn đúng rồi khi bạn đã làm gì đó lầm lỗi bạn chắc chắn sẽ có vài lần nói ra câu xin lỗi mong mọi người tha thứ cho bạn để bạn có thể vượt qua lỗi lầm và sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Đúng như bài này hãy cùng chúng tôi dịch từ xin lỗi sang tiếng Hàn xem sao nhé.

Xin lỗi tiếng Hàn là gì?

Xin lỗi tiếng Hàn là:

미안하다 /mi-an-ha-tà/
죄송하다 /Chuê-sông-ha-tà/
Xin lỗi tiếng Hàn có một số mẫu câu như sau :
1. Trang trọng, lịch sự :
죄송합니다 /chuê-sông-ham-ni-tà/
미안합니다 /mi-an-ham-ni-tà/
2. Lịch sự, thân thiện :
죄송해요 /chuê-sông-hề-yồ/
미안해요 /mi-an-hề-yồ/ , khi nối âm sẽ thành /mi-a-nề-yô/
3. Thân thiết, gần gũi :
죄송해 /chuê-sông-hê/
미안해요 /mi-an-hê/ -> /mi-a-nê/

Bình luận