Thay đổi tiếng Anh là gì

528

Thay đổi tiếng Anh là gì,bạn đang có 1 tư duy cổ hũ và bạn không muốn thay đổi chúng dù trong hoàn cảnh nào, nếu bạn vẫn giữ ý kiến kiên định đó người khổ nhất vẫn là bạn mà thôi, tại sao lại như vậy, vì bạn sống trong xã hội luôn thay đổi, thời gian cũng thay đổi bạn không nên tự tin quá về mình để vực dậy công ty sắp tan rã bắt buộc bạn phải thay đổi thì mới có kỳ tích xuất hiện

Thay đổi tiếng Anh là gì

Thay đổi tiếng Anh là change, phiên âm là tʃeɪndʒ.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến thay đổi.

Any change, even a change for the better, is always accompanied by discomfort.

Bất kỳ thay đổi nào, thậm chí là thay đổi để tốt hơn, luôn đi kèm với sự khó chịu.

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Họ luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng bạn thực sự phải tự mình thay đổi chúng.

Change is the only constant in life.

Thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống.

There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ thay đổi.

If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living.

Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ không phát triển. Nếu chúng ta không phát triển, chúng ta sẽ không thực sự đang sống.

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.

Bí quyết của sự thay đổi là tập trung tất cả năng lượng của bạn, không phải để chống lại cái cũ, mà là xây dựng cái mới.

To change your life, you need to change your priorities.

Để thay đổi cuộc sống của bạn, bạn cần thay đổi các ưu tiên của bạn.

The best apology is changed behavior.

Lời xin lỗi tốt nhất là thay đổi cách ứng xử.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail