Trường bán công tiếng Anh là gì

476

Trường bán công tiếng Anh là gì,bạn có con em đang học trường bán công thay vì trường công lập, vì con em bạn học không tập trung và thường quậy phá nên học lực kém vì thế khi chuyển cấp đa số sẽ vào trường bán công, vào là 1 chuyện nhưng học có đậu hết lớp 12 hay không là chuyện khác, đó là 1 thực tế hiện nay khi so sánh giữa 2 hệ với nhau

Trường bán công tiếng Anh là gì

Trường bán công tiếng Anh là semi public school, phiên âm ˈsem.i pʌb.lɪk ˈskuːl,

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê sườn xám

Một số từ vựng tiếng Anh về trường học.

Nursery school /ˈnɜːsəri skuːl/: Trường mầm non.

Kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/: Trường mẫu giáo.

Primary school /ˈpraɪməri skuːl/: Trường tiểu học.

State school /ˈsteɪt skuːl/: Trường công lập.

Junior high school /ˌdʒuːniə ˈhaɪ skuːl/: Trường trung học cơ sở.

Private school /ˌpraɪvət ˈskuːl/: Trường tư thục.

Boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/: Trường nội trú.

Hall of residence /ˌhɔːl əv ˈrezɪdəns/: Ký túc xá.

Playing field /ˈpleɪɪŋ fiːld/: Sân vận động.

Lecture hall /ˈlektʃə hɔːl/: Giảng đường.

President /ˈprezɪdənt/: Hiệu trưởng.

Một số mẫu câu tiếng Anh về trường học.

Kindergarten is a school for children between the ages of about two and five.

Trường mẫu giáo là một ngôi trường dành cho trẻ em trong độ tuổi từ hai đến năm tuổi.

Private school is a school that receives no money from the government and where the education of the students is paid for by their parents.

Trường tư là một trường không nhận được tiền từ chính phủ và là nơi giáo dục của học sinh được trả bởi cha mẹ của họ.

The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning, and also exhibited the post office corner, nice article.

Các phòng học có đầy đủ bàn ghế, tủ để học, và cũng trưng bày góc bưu điện, bài viết hay.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail