Chăm chỉ tiếng nhật là gì

567

Chăm chỉ tiếng nhật là gì,hồi còn đi học bạn chưa định hình được là bạn sẽ giỏi cái gì để khi học xong cấp 3 bạn nhanh chóng học cái nghề mà bạn chọn bạn cứ suy nghĩ lung tung không định hình được hướng đi đến khi nhận ra là dù không giỏi cái gì nếu chỉ cần bạn chăm chỉ thì khó khăn gì bạn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua mà đúng thiệt sự chăm chỉ sẽ đền đáp nếu bạn cố gắng

Chăm chỉ tiếng nhật là gì

Chăm chỉ tiếng nhật là isshoukenmei (勤勉).

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số câu ví dụ về chủ đề chăm chỉ.

大変勤勉である。

Taihen kinbendearu.

Tôi đang làm việc rất chăm chỉ.

彼一生懸命に ギターの練習れんしゅう をしている。

Kare isshōkenmei ni gitā no renshū renshiyuu wo shiteiiru.

Anh ấy tập ghita rất chăm chỉ.

あのお手伝いさんはまめによく働く。

Ano tetsuda isanhammeniyoku hataraku.

Người giúp việc làm việc rất chăm chỉ.

子どものころは、スポーツスポーツより勉強を熱心一生懸命にやった。

Kodomo no koro wa, supōtsusupōtsu yori benkyō o nesshin isshōkenmei ni yatta.

Khi còn nhỏ tôi chăm chỉ học hơn là chơi thể thao.

勤勉さは成功 によって報 われる。

Kinben sawa seikou niyotte muku wareru.

Làm việc chăm chỉ được đền đáp bằng thành công.

私の友人は一生懸命勉強する。

Watashi no yūjin wa isshōkenmei benkyō suru.

Bạn của tôi là người chăm học.

父は毎日一生懸命働いている。

Chichi wa mainichi isshōkenmei hataraite iru.

Cha của tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail