Nổi tiếng tiếng Anh là gì

613

Nổi tiếng tiếng Anh là gì,cảm giác khi chưa nổi tiếng thì mong muốn lắm là sau này sẽ cố gắng theo nghệ thuật để sau này biết đâu tổ thương rồi giúp bạn nhanh chóng nổi tiếng, không phải ai tham gia nghệ thuật đều nổi tiếng cả, phải chăm chỉ nâng cao kiến thức trong thời gian dài thì mới có kỳ tích xuất hiện được

Nổi tiếng tiếng Anh là gì

Nổi tiếng tiếng Anh là illustrious, phiên âm là ɪˈlʌs.tri.əs.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Collagen là gì
  2. Collagen là gì
  3. Collagen là gì
  4. Collagen là gì

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của nổi tiếng bằng tiếng Anh.

Acclaim /ə’kleim/: Hoan hô, tôn vinh.

Distinguished /dis’tiɳgwiʃt/: Ưu tú, xuất sắc, lỗi lạc.

Powerful /’pauəful/: Có quyền thế, có quyền lực, có uy quyền lớn.

Inconspicuous/,inkən’spikjuəs/: Kín đáo, không lồ lộ, không dễ thấy.

Contemptible /kən’temptəblnis/: Khinh miệt, miệt thị.

Powerless /’pauəlis/: Không có quyền lực, không có quyền thế.

Một số mẫu câu về nổi tiếng bằng tiếng Anh.

Hậu quả trực tiếp của cuộc tấn công chính là sự nổi tiếng của Victoria ngày càng cao, giảm thiểu những sự bất bình bấy lâu trong vụ việc của thị nữ Hastings.

In the immediate aftermath of the attack, Victoria’s popularity soared, mitigating residual discontent over the Hastings.

Danh vọng và sự nổi tiếng không đem lại sự sống.

Life is not the reward for fame or prominence.

Những điều này có thể gồm có sự nổi tiếng của thế gian, sự thừa nhận của quần chúng, sức mạnh thể chất, tài năng về nghệ thuật, thể thao, sự thịnh vượng và giàu có.

These may include worldly popularity, public recognition, physical prowess, artistic or athletic talent, prosperity, and riches.

UNESCO là người sử dụng tài năng hay sự nổi tiếng của mình để truyền bá tư tưởng của UNESCO, đặc biệt là thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

UNESCO who use their talent or fame to spread the UNESCO ideals, especially attracting media attention.

Quyền lực, sự nổi tiếng, và uy thế.

Power, prominence, and prestige.

nguồn: https://trekhoedep.net/

danh mục: https://trekhoedep.net/blog-lam-dep/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail